Αξεσουάρ-Ανταλλακτικά-Βελτιώσεις Αυτοκινήτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων «www.carstyling.gr» δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρία «ΣΕΛΕΣΤΙΑΛ ΑΕ»

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης της παρούσης ιστοσελίδας λαμβάνει δια του παρόντος γνώση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλει να αποχωρήσει.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία για τη διασύνδεση του επισκέπτη ή/και χρήστη στο Internet καθώς και για την εν γένει δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στο περιεχόμενο του παρόντος τόπου, τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (pc, router, firewall κτλ). Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διενεργεί ελέγχους με τις τελευταίες ενημερώσεις προγραμμάτων προστασίας (Antivirus). Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που αποστέλλονται (αν αποστέλλονται) θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία/προγράμματα ικανά να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόν κέρδος, και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται σε περίπτωση συνδρομής μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων/ συνθηκών. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για τον έλεγχο των αρχείων που του αποστέλλονται ή την χρήση του διαδυκτιακού τόπου της ΣΕΛΕΣΤΙΑΛ Α.Ε.

 

ΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δια των υπηρεσιών της παρούσης ιστοσελίδας δίδεται στον επισκέπτη ή/και χρήστη η δυνατότητα on-line παραγγελιών προϊόντων της εταιρίας. Εφόσον ο επισκέπτης ή/και χρήστης εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικού «Λογαριασμού» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην εταιρία αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες παραχωρώντας στην εταιρία το δικαίωμα καταχώρησης τους. Σε περίπτωση εγγραφής επισκέπτη ή/και χρήστη με εταιρική ιδιότητα οιασδήποτε μορφής, ο επισκέπτης ή/και χρήστης δεσμεύεται ότι έχει την εξουσία εκπροσώπησης ή/και αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου δια λογαριασμόν του οποίου συμβάλλεται. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αίτησης περισσοτέρων στοιχείων του εγγεγραμμένου επισκέπτη ή/και χρήστη προς πιστοποίηση της ταυτότητάς του για την ασφάλεια των συναλλαγών. Η εταιρία δεσμεύεται να μην παραχωρήσει τα καταχορούμενα από αυτήν στοιχεία προς τρίτους χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση και έγκριση του χρήστη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων προς πληροφόρηση της Δημόσιας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης από κακόβουλες ενέργειες τρίτων σε βάρος του τηρουμένου από αυτήν αρχείου πληροφοριών των χρηστών. Ο εγγεγραμμένος επισκέπτης ή/και χρήστης αποδέχεται την αποστολή στα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις παρεχόμενες από την ΣΕΛΕΣΤΙΑΛ Α.Ε. υπηρεσίες. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί κατ’ επιλογήν του να ζητήσει από την εταιρία εγγράφως την διαγραφή των τηρουμένων στοιχείων του ή/και τη διακοπή της ως άνω επικοινωνίας.

 

COOKIES

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προς βελτίωση των παρεχομένων από την εταιρία υπηρεσιών και την διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτές από τον επισκέπτη ή/και χρήστη. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης ή/και χρήστης έχει τη δυνατότητα προσωπικών ρυθμίσεων στον προσωπικό του εξοπλισμό ούτως ώστε να αποφεύγεται χρήση των cookies. Ρητά δηλώνεται ότι η ευθύνη μιας τέτοιας επιλογής και των πιθανών συνεπειών της στην προσβασιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη ή/και χρήστη.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ESHOP)

Δια της παρούσης η εταιρία παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Η εταιρία  είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης. (βλ. Ειδικοί όροι)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΣΕΛΕΣΤΙΑΛ Α.Ε. παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και οφείλεται σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εξαιρουμένων των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων για την προστασία των οποίων η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρίας και απολαμβάνουν της προστασίας του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτός ισχύει σε Ελλάδα και Ε.Ε. Απαγορεύεται ρητά εν όλω ή εν μέρει η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, πώληση, μεταπώληση, αναδημοσίευση, download, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας. Σε περίπτωση δε αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποθήκευσης εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας ο επισκέπτης ή/και χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως μνημονεύει την προέλευση της πληροφορίας και απέχει από οιαδήποτε ενέργεια άμεση ή έμμεση αντίθετη με το νόμο περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα όπως τροποποιήσει τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη ή/και χρήστη. Οιαδήποτε πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας μετά την τυχόν κατά τα ανωτέρω τροποποίηση ισοδυναμεί με ανεπιφύλαχτη αποδοχή και των όρων αυτών.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%), όχι όμως Βαφή-Τοποθέτηση των προϊόντων καθώς και Έξοδα Αποστολής.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφομένων τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Οιαδήποτε αλλαγή δεν ισχύει για τις ήδη ολοκληρωμένες παραγγελίες όπως αυτές εξειδικεύονται στους όρους χρήσης του παρόντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης επιλέγει από το σύνολο των προς διάθεση προϊόντων τα οποία προστίθενται στο «Καλάθι Αγορών». Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ο επισκέπτης ή/και χρήστης ενημερώνεται στα στοιχεία ηλεκτρονικής του επικοινωνίας για το στάδιο της παραγγελίας του.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή από εμάς χωρίς προειδοποίηση.

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην διαθεσιμότητα των προϊόντων ανά πάσα στιγμή.

  – Τα προϊόντα που εμφανίζουν το χαρακτηριστικό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» υπάρχουν στις εγκαταστάσεις μας και μπορούν να παραδοθούν στο χώρο σας σε 3-5ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής.

– Τα προϊόντα που εμφανίζουν το χαρακτηριστικό «ΠΑΡΑΔΟΣΗ …-… ΜΕΡΕΣ» σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην αποθήκη μας και πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό.

Οι χρόνοι αυτοί είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί καθώς μπορούν να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας στο εξωτερικό-πρόβλημα στην παραγωγή- αν μεσολαβούν αργίες, σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε έγκαιρα από εμάς.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή των παραγγελιών μπορεί να γίνει με μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

– Paypal

– VivaPayments

– Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας. Με το πέρας του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) εργασίμων ημερών και εφόσον δεν έχει παραληφθεί η σχετική πληρωμή σε κάποιον από τους κοινοποιημένους τραπεζικούς λογαριασμούς η παραγγελία καθίσταται άκυρη.

ΤΡΟΠΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι αποστολές των παραγγελιών γίνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

– Για μικρού όγκου αντικείμενα η αποστολή γίνεται με ΕΛΤΑ κούριερ.

– Για μεγάλου όγκου αντικείμενα η αποστολή γίνεται με Μεταφορική Εταιρεία.

Ανάλογα με την πόλη προορισμού της παραγγελίας, υπάρχει περίπτωση να πρέπει να παραλάβετε εσείς από την μεταφορική εταιρεία ή η αποστολή στο χώρο σας να έχει έξτρα χρέωση. Αυτή η έξτρα χρέωση ορίζεται από την μεταφορική εταιρεία και καταβάλλεται στην ίδια.

Σχετικά με τα Έξοδα Αποστολής ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:

– Δωρεάν για παραλαβή από τα γραφεία μας κάθε Τρίτη & Πέμπτη.

– Για αποστολές ισχύουν χρεώσεις αναλόγως της αξίας του καλαθιού και συγκεκριμένα:

* Παραγγελίες αξίας έως 20,00ευρώ το Κόστος Αποστολής είναι 5ευρώ

* Παραγγελίες αξίας από 20,00ευρώ έως 200,00ευρώ το Κόστος Αποστολής είναι 10ευρώ

* Παραγγελίες αξίας από 200,00ευρώ έως 500,00ευρώ το Κόστος Αποστολής είναι 15ευρώ

* Παραγγελίες αξίας από 500,00ευρώ και πάνω “ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ”.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σχετικά με το κόστος αποστολής παραγγελίας στο εξωτερικό, μπορείτε να μας στέλνετε εμαιλ στο info@carstyling.gr ή θα ενημερώνεστε από εμάς μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Ισχύουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με την χώρα προορισμού καθώς και τον όγκο του εκάστοτε πακέτου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας είναι ευπαθή, ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ.

Επειδή μέχρι την άφιξη σε εσάς μεσολαβούν τρίτοι (μεταφορικές εταιρίες) δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να προκύψουν προβλήματα κατά την μεταφορά. Για τον λόγο αυτό οφείλεται κατά την παραλαβή, να ελέγχετε τα προϊόντα και να αναγράφετε οποιοδήποτε πρόβλημα εκείνη τη στιγμή με ταυτόχρονη ενημέρωση μας.

Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι:

– Έχει υπάρξει έγκριση επιστροφής από την εταιρεία μας.

– Δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

– Βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.

– Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει με μεταφορική η οποία παρέχει αριθμό αποστολής (trackingnumber) για την παρακολούθηση πορείας του δέματος.

– Τα έξοδα επιστροφής έχουν πληρωθεί από τον πελάτη.

***Οι πολυεστερικοί προφυλακτήρες είναι προϊόντα ειδικής κατασκευής τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά για τον πελάτη, ακύρωση & επιστροφή παραγγελίας δεν είναι δυνατή. Η εταιρία μας έχει την υποχρέωση παραλαβής προφυλακτήρων με προβλήματα εφαρμογής, αφού πρώτα έχει εξακριβωθεί το πρόβλημα από συνεργαζόμενο με εμάς συνεργείο-φανοποιείο. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Συνεργαζόμαστε και εισάγουμε προϊόντα επώνυμων κατασκευαστών του εξωτερικού, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα τους. Όλα μας τα προϊόντα δεν παύουν να είναι aftermarket, οπότε και θα πρέπει να ελέγχετε την εφαρμογή τους πριν τη βαφή, «ΒΑΜΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ».

Η τοποθέτηση των προϊόντων και ειδικά αυτών που είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα (fiberglass), θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό καθώς απαιτείται σωστή προεργασία ώστε να επιτευχτεί άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε αλλά η εταιρεία μας δεν φέρει την υποχρέωση να καλύψει το συγκεκριμένο κόστος. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο δίκαιο για τους παρόντες όρους θα είναι το Ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Επίσης, από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (OnlineDisputeResolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show και συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί απ’ ότι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι:

Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και

Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:
— Υποβολή καταγγελίας
— Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών 
— Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών
— Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας 

Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.
Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία AlternativeDisputeResolution στο σύνολο της ΕΕ.

Close My Cart
Close

Close
Navigation
Categories
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial